Årsmøteinnkalling

Innkalling til Årsmøte for Son Håndballklubb 2019_v2

Innkalling til Årsmøte for Son Håndballklubb

Tid: Onsdag 13. februar 2019. kl. 19:00 – 21:00

Sted: Grevlingen skole og kultursenter, Sonsveien 55, 1555 Son

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 30.januar 2019. Sakene kan sendes til son@ronhandball.no.

Saksliste i henhold til Son HK sin lovnorm, § 11 Årsmøtets oppgaver

Godkjenne de stemmeberettigede.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, f.eks. skyldig kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Årsmøtet er åpent for alle inklusiv presse hvis ikke annet blir bestemt. Fremmøtte skriver seg på liste ved ankomst og sier fra om de evt. forlater møtet før slutt.

  1. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  2. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  3. Behandle årsmelding.
  4. Behandle regnskap i revidert stand.
  5. Behandle innkomne forslag og saker.
  6. Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår.
  7. Vedta budsjett.
  8. Behandle organisasjonsplan.
  9. Foreta valg

Endelig saksliste med vedlegg og innkomne forslag legges tilgjengelig på våre hjemmesider senest en uke før årstmøtet.

Vel møtt til en trivelig kveld med tid for refleksjon over klubbens videre utvikling.

Son 13.januar 2019

Med hilsen
Styret for Son Håndballklubb

Hanne Skogli
Styreleder

Hjelp oss å dele dette innlegget