Styret kaller inn til Årsmøte

årsmøte sonhk

Innkalling til årsmøte for Son Håndballklubb

Det vises til innkalling til årsmåte av primo januar 2020 via nettside og facebook, hvor sakslisten fremgikk. Endelig saksliste foreligger nå og kan lastes ned her.

Tid: Onsdag 10. februar 2021 kl. 20:00

Sted: Grevlingen skole og kultursenter, Sonsveien 55, 1555 Son (Vurdering av om møtet blir på teams gjøres fortløpende, og vil bli meddelt).

Påmelding via denne QR-koden:

QR-kode påmelding årsmøte
Påmelding årsmøte

Saksliste i henhold til Son Håndballklubb sin lovnorm, §11 Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, f.eks. skyldig kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Årsmøtet er åpent for alle inklusiv presse hvis ikke annet blir bestemt. Fremmøtte skriver seg på liste ved ankomst og sier fra om de evt. forlater møtet før slutt.
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden; Forslag til forretningsorden: a) Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, b) protokollen føres av den valgte sekretæren, c) Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min første gang, 3 min. andre gang og 2. min tredje gang. d) Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. e) representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min taletid. f) alle forslag må leveres skriftlig dirigenten, og være undertegnet representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. g) med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, stemmene regnes som ikke avgitt. h) i protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning og gruppemeldinger.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, revisors beretning.
 10. Behandle innkomne forslag og saker.

10.1) Bestemme nye vedtekter.

Oppdatert lovnorm for Son HK i henhold til NIF sine krav foreslår styret at årsmøtet godkjenner. Disse er vedlagt. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt «Son HK lovnorm».

10.2) Fastsette godtgjørelse

Styret foreslår følgende styrehonorar og honorar for økonomiansvarlig:

Styreleder: kr. 10.000,- , Nestleder: kr 10.000,-, Styremedlem: kr 5.000,- til 5 personer, Varamedlem: kr 3.000,- til 2 personer. Økonomiansvarlig: kr 10.000,-. Totalt kr. 61.000,-.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner godtgjørelsen til vervene nevnt ovenfor.

11. Fastsette medlemskontingent.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner kr 400,- i medlemskontigent per familie. Trenings- og kampavgift gir årsmøtet styret fullmakt til å fastsette.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Organisasjonsplan for 2021 ble gjennomgått av styret og ligger vedlagt årsmøtedokumentene.

14. Foreta følgende valg:

Styret velges for 2 år av gangen med ca. halvparten på valg annet hvert år.

a) leder, b) nestleder, c) 5 styremedlemmer, d) første varamedlem, e) andre varamedlem.

Øvrige valg:

f) Kontrollutvalg (leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem),

g) Representanter til ting og møter: Styret gis fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter Son HK ønsker å delta på.

h) Valgkomité (leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem).

 

Vel møtt til en trivelig kveld med tid for et historisk tilbakeblikk og refleksjon over klubbens videre utvikling.

Son 31. januar 2021

Med hilsen

Styret for Son Håndballklubb

Erling Thorsen

Styreleder

NB! Årsmøtet blir innledet med formøter:

Trener og lagledermøte kl. 18-20 med følgende agenda:

 1. 18-19 Trener og lagledermøte med pizza mm.
 2. 19-20 Oppdelt trenermøte og lagledermøte i hvert sitt møterom.

Dernest rett på årsmøte.

Hjelp oss å dele dette innlegget