Styret kaller inn til Årsmøte

årsmøte sonhk

Innkalling til årsmøte for Son Håndballklubb

Tid: Onsdag 10. februar 2021 kl. 20:00

Sted: Grevlingen skole, Sonsveien 55, 1555 Son (Vurdering av om møtet blir på teams gjøres fortløpende, og vil bli meddelt).

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret senest 26. januar 2021.

Sakene kan sendes til son@ronhandball.no

Saksliste i henhold til Son Håndballklubb sin lovnorm, §11 Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, f.eks. skyldig kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Årsmøtet er åpent for alle inklusiv presse hvis ikke annet blir bestemt. Fremmøtte skriver seg på liste ved ankomst og sier fra om de evt. forlater møtet før slutt.
 2. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning og gruppemeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, revisors beretning.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent NOK 400 per familie. Trenings- og kampavgift gir årsmøtet styret fullmakt til å fastsette.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:

a) Styremedlemmer og vara.

b) Kontrollutvalg med vara.

c) Representanter til ting og møter.

d) Valgkomité og vara.

Endelig saksliste med vedlegg og innkomne forslag legges tilgjengelig på våre hjemmesider senest uken før årsmøtet.

Vel møtt til en trivelig kveld med tid for et historisk tilbakeblikk og refleksjon over klubbens videre utvikling.

Son 11. januar 2021

Med hilsen

Styret for Son Håndballklubb

Erling Thorsen

Styreleder

NB! Årsmøtet blir innledet med formøter:

Trener og lagledermøte kl. 18-20 med følgende agenda:

 1. 18-19 Trener og lagledermøte med pizza mm.
 2. 19-20 Oppdelt trenermøte og lagledermøte i hvert sitt møterom.

Dernest rett på årsmøte.

Hjelp oss å dele dette innlegget